Een korte terugblik

Het is al een hele tijd geleden dat ik een blog-reeks over zwemmen en baden onder de Omgevingswet heb verzorgd. Dat was in 2016. Toen was nog niet zoveel bekend. Het enige wat we toen wisten, was dat de Omgevingswet de basis legt voor inhoudelijke regels. Die inhoudelijke regels moesten, ook voor het zwemmen en baden, verder worden uitgewerkt.

Het wetgevingsproces 2016 – 2019

De inhoudelijke regels voor het zwemmen en baden lieten op zich wachten. Het duurde tot 2018 dat we voor het eerst zicht kregen. Dat was bij de internetconsultatie van het zogeheten (ontwerp) ‘Aanvullingsbesluit zwemmen en baden in waterbassins Omgevingswet’. Eerder was het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in het Staatsblad geplaatst. In het Bal was ruimte gereserveerd voor regels over het zwemmen en baden in waterbassins. De bedoeling was dat deze ruimte later zou worden ingevuld via het genoemde aanvullingsbesluit.

De volgende stap in het wetgevingsproces volgde een jaar later. Tijdens het traject rond de invoeringsregelgeving werd het (ontwerp) Aanvullingsbesluit zwemmen en baden in waterbassins Omgevingswet ingevoegd in het zogeheten Invoeringsbesluit Omgevingswet. Daarmee krijgt de nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in waterbassins zijn definitieve plek in het Bal. Een geconsolideerde versie van het Bal inclusief de wijzigingen en aanvullingen werd in mei 2019 gepubliceerd in het kader van de voorhangprocedure.

Met deze laatste publicatie bestaat definitief zicht op de nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in waterbassins. Nu zeg ik wel ‘definitief’, maar zolang het wetgevingsproces nog loopt, kunnen nog altijd wijzigingen worden doorgevoerd in de nieuwe regelgeving. Ik verwacht echter dat, als er al wijzigingen worden doorgevoerd, het meer punten en komma-werk zal zijn.

Inwerkingtreding 2021

Naar de huidige stand van zaken kunnen we er gevoeglijk van uitgaan dat de nieuwe regelgeving in werking zal treden op 1 januari 2021.

Nieuwe blog-reeks over zwemmen onder het Bal

Nu (min of meer) definitief zicht bestaat op de nieuwe regelgeving, is het zinvol om eindelijk een nieuwe blog-reeks te starten. Deze nieuwe blog-reeks gaat over het ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden in badwaterbassins’, zoals de wetgever dat noemt. In deze nieuwe blog-reeks zal ik de nieuwe regelgeving bespreken. Voorlopig doe ik dat aan de hand van de publicatie van mei 2019.

Welke onderwerpen?

In de nieuwe blog-reeks zal ik onder meer de volgende onderwerpen bespreken:

  • de overgang van de huidige Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden naar de omgevingswetgeving
  • uitgangspunten nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in badwaterbassins
  • toepassingsbereik nieuwe regelgeving (wanneer heb ik er mee te maken en wanneer niet)
  • opbouw nieuwe regelgeving
  • oogmerk nieuwe regelgeving
  • normadressaat
  • bevoegd gezag
  • instrumenten (waaronder: zorgplicht, risicoanalyse en beheersplan)

Cursus ‘Borging hygiëne en veiligheid in zwembaden’

Samen met Maarten Keuten van Hellebrekers Technieken verzorg ik sinds september 2019 de cursus ‘Borging hygiëne en veiligheid in zwembaden’. Dat doen wij voor Berghauser Pont Academy. De nieuwe blog-reeks is bedoeld als juridische achtergrondinformatie voor de cursisten. De blog-reeks zal dan ook worden geplaatst op een omgevingsweb dat speciaal voor cursisten toegankelijk is. Natuurlijk kun je de blog-reeks ook op mijn website volgen. Voor alle duidelijkheid: de blog-reeks bespreekt enkel de wettekst. Het is dan ook een juridisch verhaal. Wil je ook leren over bijvoorbeeld nieuwe parameters, het analyseren van risico’s, het opstellen en uitvoeren van beheersplannen, de belangrijkste veranderingen per 2021, dan is de cursus van harte aanbevolen. Voor alle informatie over de cursus verwijs ik je graag via deze link naar de website van Berghauser Pont Academy.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe regelgeving voor zwemmen en baden in badwaterbassins? Neem dan gerust contact met mij op. Of wil je meer weten over hoe hygiëne en veiligheid in zwembaden onder de nieuwe wetgeving kan worden geborgd? Meld je aan voor de cursus bij Berghauser Pont Academy.

Tot slot

In de praktijk moet jij met de nieuwe regelgeving kunnen omgaan en ermee kunnen werken. Ik hoop van harte dat de nieuwe blog-reeks daar positief aan bijdraagt. In elk geval wens ik je veel leesplezier en alle succes met je badwaterbassin onder de nieuwe regelgeving.