Inleiding

Waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden? Deze vraag wordt beantwoord in dit blog-artikel. Het is het eerste artikel in de nieuwe blog-reeks over zwemmen en baden onder het Bal. Eerst zal ik aangeven hoe de omgevingswetgeving is opgezet. Daarna zal ik de vraag beantwoorden. Na de conclusie volgt focus en de aankondiging van een volgend artikel in deze blog-reeks.

Opzet omgevingswetgeving

Allereerst iets over de opzet van de omgevingswetgeving. De omgevingswetgeving bestaat uit meerdere wetten.

Aan de basis ligt de Omgevingswet (Ow). De Ow is het fundament waarop de hele omgevingswetgeving steunt. Eigenlijk doet de Ow niet meer dan kaders stellen, uitgangspunten formuleren en hoofdlijnen schetsen.

Die kaders, uitgangspunten en hoofdlijnen worden ingevuld en uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Binnen de omgevingswetgeving zijn er vier AMvB’s. Om te beginnen is er het Omgevingsbesluit (Ob). Dan heb je het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Verder is er nog het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Ten slotte is er in de omgevingswetgeving nog de Omgevingsregeling (Or). Dat is een ministeriële regeling. Daarin zijn voorschriften opgenomen die meer uitvoeringstechnisch van aard zijn.

Waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden?

De vraag die nu moet worden beantwoord, is waar je binnen de omgevingswetgeving de nieuwe zwemwater-regelgeving kunt vinden. Vier aandachtspunten zijn van belang, namelijk:

  • de zwemlocaties
  • de badinrichtingen
  • de exploitatie van een openbaar zwembad
  • de onderzoeksplicht naar het gebruik van roestvast staal

Zwemlocaties

Allereerst de zwemlocaties. Zwemlocaties zijn oppervlaktewateren waarin wordt gezwommen of gebaad. Denk aan de zee, aan rivieren, meren, kanalen. Voor het beheer van zwemlocaties is een grondslag gelegd in hoofdstuk 2 van de Omgevingswet. De regels in hoofdstuk 2 Omgevingswet die betrekking hebben op zwemlocaties, zijn verder uitgewerkt in het Bkl. Dat besluit is met name voor de provincies van belang. Zij moeten immers zwemlocaties aanwijzen en zwemwaterprofielen vaststellen. Aanwijzing van zwemlocaties en zwemwaterprofielen zijn onderwerpen die in het Bkl zijn geregeld. Overigens vinden de provincies in het Ob ook procedureregels voor zwemlocaties. Binnen de omgevingswetgeving hebben zwemlocaties dus hun plek in het Bkl en het Ob.

Badinrichtingen

Dan de badinrichtingen. Badinrichtingen zijn kort gezegd de zwembaden. De grondslag voor de zwemwater-regelgeving voor zwembaden ligt in hoofdstuk 4 van de Omgevingswet. Artikel 4.3, eerste lid, onder letter g, Omgevingswet geeft de opdracht om voor de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden’ regels te stellen bij algemene maatregel van bestuur. Dat is gebeurd in hoofdstuk 15 van het Bal. Dat hoofdstuk gaat over ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Binnen de omgevingswetgeving krijgen badinrichtingen dus hun plek in hoofdstuk 15 Bal. Dat is de regelgeving waar de houders of exploitanten van zwembaden mee te maken krijgen.

Exploitatie openbaar zwembad

Voor openbare zwembaden is verder nog paragraaf 3.9.5 van het Bal van belang. Daarin is de exploitatie van een openbaar zwembad aangewezen als milieubelastende activiteit. Hierdoor moeten openbare zwembaden voldoen aan de regels voor energiebesparing.

Onderzoeksplicht RVS

Ten slotte de onderzoeksplicht naar het gebruik van roestvast staal in zwembaden. Binnen de omgevingswetgeving heeft deze onderzoeksplicht zijn basis in artikel 3.6 van het Bbl. De verplichting tot onderzoek bestaat als het zwembad een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kan opleveren. De onderzoeksplicht is in 2015 opgenomen in de huidige Woningwet. Aanleiding was een aantal incidenten, waaronder het bezwijken van RVS-ophangconstructies in zwembaden. Het trieste ongeval in zwembad Reeshof in Tilburg ligt nog vers in het geheugen. Daarbij vielen als gevolg van corrosievorming geluidsboxen naar beneden. Hierdoor heeft een peuter het leven moeten laten en heeft de moeder ernstig letsel opgelopen.

Conclusie

De omgevingswetgeving bestaat uit de Ow, vier AMvB’s en de Or. De Ow schetst enkel de hoofdlijnen. Deze worden uitgewerkt in AMvB’s. In de AMvB’s zijn voor allerlei activiteiten inhoudelijke regels te vinden. Voor de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’ zijn de inhoudelijke regels te vinden in hoofdstuk 15 van het Bal. In dat hoofdstuk vinden houders of exploitanten van zwembaden de nieuwe zwemwater-regelgeving. Voor zwembaden zijn verder nog van belang de regels voor energiebesparing en de verplichting tot onderzoek naar het gebruik van roestvast staal.

Focus en volgend blog-artikel

De Ow, de vier AMvB’s en de Or hangen nauw met elkaar samen. Daarom zul je in de praktijk vaak tussen deze wetten moeten kunnen schakelen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Om het overzichtelijk te houden, zal ik mij in deze blog-reeks verder focussen op hoofdstuk 15 van het Bal. Al het andere laat ik buiten beschouwing. Het volgende onderwerp dat ik ga behandelen, gaat over de opzet van hoofdstuk 15 van het Bal. Het blog-artikel daarover kun je binnenkort lezen.