Opmerking vooraf

Op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal bestaan vijf uitzonderingen. In dit blog-artikel zal ik deze uitzonderingen alleen maar aanstippen. In de volgende vijf blog-artikelen zal ik de uitzonderingen elk apart bespreken. Het artikel dat je nu leest, is dan ook slechts bedoeld als inleiding op wat komen gaat.

Uitzonderingen op toepasselijkheid hoofdstuk 15 Bal

De vijf uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal staan genoemd in artikel 15.1, tweede lid. Dat luidt als volgt:

“Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin:
a. bij een huishouden;
b. in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
c. dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
d. dat is bedoeld voor contact tussen mens en dier; of
e. aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.”

Drie openstaande vragen

Er staan nog drie vragen open. De eerste vraag heeft te maken met het gebruik van een privé-bad door vrienden. De vraag daarbij is of dat privé-bad dan onder hoofdstuk 15 Bal valt. De tweede vraag die openstaat, gaat over de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal op privé-baden bij huurwoningen. Tenslotte ligt er de vraag of hotels, Bed&Breakfasts, campings en dergelijke te maken hebben met hoofdstuk 15 Bal.

Deze vragen heb ik al gesteld in mijn blog-artikel over de betekenis van het element ‘het gelegenheid bieden tot’. Daarin heb ik beschreven hoe nauw de vragen verband houden met bepaalde uitzonderingen op de toepasselijkheid van hoofdstuk 15 Bal. Dit gaan we nu concreet maken. Je zult zien dat de eerste twee vragen hun antwoord vinden in de uitzondering over de huishoudens. Verder zul je zien dat de uitzondering over de logiesfuncties de derde vraag gaat oplossen. Daarmee zal het grijze gebied van het element ‘het gelegenheid bieden tot’ definitief kleur krijgen.

Volgend blog-artikel

In het volgende blog-artikel zal ik de eerste uitzondering bespreken. Die uitzondering gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin bij een huishouden.