Inleiding

Tijdelijke badwaterbassins zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. De uitzondering is niet zo spannend. En voor de praktijk is de uitzondering al evenmin van groot belang. Ik zal er daarom niet te lang bij stilstaan. Slechts twee vragen wil ik aan de orde stellen. Allereerst is er de vraag: ‘Wat zijn tijdelijke badwaterbassins?’ En de andere vraag is: ‘Waarom maakt de wetgever deze uitzondering?’ In dit blog-artikel wil ik deze vragen beantwoorden. Een korte conclusie vat de uitzondering samen. Ten slotte is er de aankondiging van een nieuw blog-artikel. Maar eerst zal ik de wettekst citeren waarin de wetgever de uitzondering maakt.

Wettekst

De uitzondering vind je in artikel 15.1, tweede lid, onderdeel c, Bal. Letterlijk staat er:

“Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld.”

Laten we nu deze wettekst eens wat nader bekijken en antwoord vinden op de gestelde vragen.

Wat zijn tijdelijke badwaterbassins?

De wettekst

Op de eerste vraag geeft de wettekst zelf antwoord. Het gaat om badwaterbassins die ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie zijn opgesteld.

Een paar voorbeelden

De wetgever noemt een paar voorbeelden. Te denken valt aan een opblaasbaar bassin bij een buurtfeest. Tevens valt te denken aan een waterattractie tijdens een straatfeest. Verder noemt de wetgever als voorbeeld een waterbak die voor enkele uren is geplaatst voor een obstacle run.

Enkele opvallende elementen

In de wettekst vallen twee elementen op. Allereerst valt op dat de uitzondering al van toepassing is als het badwaterbassin is opgesteld. Niet vereist is dus dat het badwaterbassin is gevuld. Opvallend is verder dat de uitzondering alleen van toepassing is als de opstelling ten hoogste 24 uur aaneengesloten duurt. Een badwaterbassin dat langer dan 24 uur aaneengesloten is opgesteld, valt dus wel onder hoofdstuk 15 Bal.

Andere blog-artikelen

Tenslotte hoort nog een opmerking bij de zinssnede: ‘Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin (...)’. Over het begrip ‘badwaterbassin’ heb ik eerder al een blog-artikel geschreven. Dat geldt ook voor de elementen ‘het gelegenheid bieden tot’ en ‘zwemmen of baden’ . Kortheidshalve verwijs ik naar die blog-artikelen.

Waarom maakt de wetgever deze uitzondering?

Doelmatigheid

Voor deze uitzondering voert de wetgever verschillende argumenten aan. Allereerst meent de wetgever dat de gezondheidsrisico’s in het algemeen beperkt zijn. Verder wijst de wetgever op de beperkte duur van de opstelling. Onder deze omstandigheden mag en kun je van de overheid niet verwachten dat zij toeziet op de naleving van regelgeving. De eigen verantwoordelijkheid van gebruikers staat dan ook voorop.

Je kunt dus rustig zeggen dat doelmatigheid tot de uitzondering heeft geleid. De oplettende lezer zal dit bekend voorkomen. Bij de uitzondering voor huishoudens kwamen we het argument van doelmatigheid ook al tegen. Het ging toen met name over situaties die vergelijkbaar zijn met huishoudens. Kortheidshalve verwijs ik naar het betreffende blog-artikel.

Kleinschaligheid

De wetgever noemt nog een ander argument. Letterlijk staat er in de Nota van Toelichting: “Bovendien zal minder sprake zijn van een commerciële organisatie.

Wat de wetgever hiermee wil zeggen, is mij niet echt duidelijk. Mogelijk wil de wetgever duiden op de kleinschaligheid van met name particuliere initiatieven. De voorbeelden die de wetgever geeft, wijzen namelijk in die richting. Praktisch heeft het dan weinig nut om dergelijke bassins onder de regelgeving te brengen. De vraag is dan wel hoe te oordelen als wel sprake is van een commerciële organisatie. Volgens mij maakt dit de uitkomst niet wezenlijk anders. Doorslaggevend zal blijven dat ook dan de gezondheidsrisico’s in het algemeen beperkt zijn.

Conclusie

Tijdelijke badwaterbassins zijn badwaterbassins die ten hoogste 24 uur aaneengesloten staan opgesteld. Dergelijke bassins vallen niet onder hoofdstuk 15 Bal. De gezondheidsrisico’s zijn immers beperkt. Ook hebben overwegingen van doelmatigheid tot de uitzondering geleid. Uiteindelijk staat de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers voorop.

Aankondiging nieuw blog-artikel

Ik mag een nieuw blog-artikel aankondigen. Dat zal gaan over badwaterbassins die bedoeld zijn voor contact tussen mens en dier. Ook die bassins zijn uitgezonderd van hoofdstuk 15 Bal. Het is de vierde en voorlaatste uitzondering die is opgenomen in artikel 15.1, tweede lid, Bal. Het blog-artikel hierover lees je binnenkort.