Inleiding

Hoe is de nieuwe zwemwater-regelgeving opgezet? Deze vraag is belangrijk. Inzicht in de opzet of de structuur (of zo je wilt: de systematiek) van regelgeving geeft namelijk ook inzicht in samenhangen binnen de regelgeving. Ook komt de regelgeving meer tot leven. Daarom wil ik in dit blog-artikel stilstaan bij de manier waarop de nieuwe zwemwater-regelgeving is opgezet. Voordat ik dat doe, wil ik eerst herinneren aan de vindplaats van de nieuwe zwemwater-regelgeving. Daarna komt de opzet van de regelgeving aan bod. Natuurlijk laat de regelgeving een eerste indruk na. Graag wil ik mijn indruk met je delen. Het artikel sluit af met een conclusie en de aankondiging van een volgend artikel in deze blog-reeks.

Waar vind je de nieuwe zwemwater-regelgeving?

Zwembaden vinden de nieuwe zwemwater-regelgeving in hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat hoofdstuk gaat over ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Ik heb daar in mijn vorige blog-artikel al over geschreven. In deze blog-reeks ligt mijn focus op hoofdstuk 15 Bal.

We zullen nu gaan zien hoe hoofdstuk 15 van het Bal is opgezet. Ik adviseer je om de tekst van hoofdstuk 15 bij de hand te hebben. Zo kun je met mij meelezen en kun je de regelgeving je sneller eigen maken. Je kunt de tekst ophalen via deze link.

Hoe is de nieuwe zwemwater-regelgeving opgezet?

Opschrift hoofdstuk 15 Bal

Kijken we eerst naar het opschrift van hoofdstuk 15 van het Bal. Dat opschrift luidt: ‘Het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Het opschrift is meteen al vol betekenis. Het duidt de activiteit aan waar hoofdstuk 15 over gaat.

In de omgevingswetgeving denkt de wetgever vanuit ‘activiteiten’. Het is goed dit te zien. Niet voor niets is de nieuwe zwemwater-regelgeving opgenomen in het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’. ‘Het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’ is één van de vele activiteiten die in dat besluit zijn geregeld.

Denken vanuit activiteiten is misschien even wennen. Het vraagt namelijk om een andere manier van denken. Je zult dit vooral merken als je hoofdstuk 15 van het Bal leest in samenhang met de rest van de omgevingswetgeving. In volgende blog-artikelen zul je hier zeker nog voorbeelden van tegenkomen. Voor nu moet je onthouden dat de nieuwe zwemwater-regelgeving gaat over de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’.

Indeling hoofdstuk 15 Bal

Kijken we vervolgens hoe hoofdstuk 15 is ingedeeld. Het hoofdstuk kent in totaal 67 artikelen. Deze artikelen zijn verdeeld over drie afdelingen:

 • Algemeen (afdeling 15.1 met de artikelen 15.1 tot en met 15.11)
 • Inhoudelijke regels (afdeling 15.2 met de artikelen 15.12 tot en met 15.62)
 • Module risicoanalyse, beheersplan en registratie incidenten (afdeling 15.3 met de artikelen 15.63 tot en met 15.67)

We zullen nu elke afdeling wat nader bekijken. Ik hoop dat je de tekst nog steeds bij de hand hebt en met mij meeleest.

Afdeling 15.1 Algemeen

Afdeling 15.1 draagt als opschrift: ‘Algemeen’. Dat betekent dat de onderwerpen die in de eerste afdeling zijn geregeld, voor alle typen badwaterbassins gelden. De onderwerpen van afdeling 15.1 zijn – om zo te zeggen – algemeen van toepassing. Hier zie je al een voorbeeld waarom het zo belangrijk is een beetje inzicht te hebben in de opzet van de regelgeving.

De eerste afdeling regelt elf onderwerpen, namelijk:

 • het toepassingsbereik van hoofdstuk 15
 • de oogmerken van hoofdstuk 15
 • het bevoegd gezag
 • wie moet voldoen aan hoofdstuk 15 (normadressaat)
 • de specifieke zorgplicht
 • maatwerkregels
 • maatwerkvoorschriften
 • algemene gegevens bij een melding
 • algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden
 • gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat
 • informeren over een ongewoon voorval

In volgende blog-artikelen zullen we bij deze onderwerpen langer stilstaan.

Afdeling 15.2 Inhoudelijke regels

Afdeling 15.2 draagt als opschrift: ‘Inhoudelijke regels’. Als je naar de tekst kijkt, dan zie je meteen dat afdeling 15.2 verder onderverdeeld is in vier paragrafen. Elke paragraaf wijst op een bepaald type badwaterbassin. Er zijn dus vier typen badwaterbassins, namelijk:

 • badwaterbassins met desinfectie (paragraaf 15.2.1 met de artikelen 15.12 tot en met 15.29)
 • zwemvijvers (paragraaf 15.2.2 met de artikelen 15.30 tot en met 15.45)
 • badwaterbassins voor eenmalig gebruik (paragraaf 15.2.3 met de artikelen 15.46 tot en met 15.48)
 • overige badwaterbassins (paragraaf 15.2.4 met de artikelen 15.49 tot en met 15.62)

Voor elk van deze typen badwaterbassins geeft afdeling 15.2 inhoudelijke regels. Welke regels dat zijn, zullen we later zien. Voor nu wil ik volstaan met twee opmerkingen.

Allereerst valt op dat de inhoudelijke regels in grote lijnen voor alle typen badwaterbassins hetzelfde stramien volgen. Telkens gaat het over:

 • de aanwijzing van de activiteit
 • de meldingsplicht
 • de module risicoanalyse
 • kwaliteitseisen
 • informatieplichten
 • meetmethoden
 • bemonsteringsvoorschriften

Afhankelijk van het type badwaterbassin vertonen de inhoudelijke regels hier en daar wat accentverschillen. Alleen voor het type ‘badwaterbassins voor eenmalig gebruik’ zijn de inhoudelijke regels miniem. Dat komt omdat dergelijke bassins worden gevuld en na gebruik meteen worden geleegd. Daar hoef je inhoudelijk dus niet zo veel voor te regelen.

Dan nog een opmerking bij het type ‘overige badwaterbassins’. Deze badwaterbassins worden aangeduid als ‘overig’ omdat zij verschillen van de andere typen badwaterbassins. In overige badwaterbassins wordt namelijk niet gedesinfecteerd. Overige badwaterbassins zijn ook geen zwemvijver. Bovendien worden zij niet eenmalig gebruikt. Ook dit is een voorbeeld waarom inzicht in de structuur van de regelgeving zo belangrijk is.

Afdeling 15.3 Module risicoanalyse, beheersplan en registratie incidenten

De laatste afdeling gaat over de module risicoanalyse, beheersplan en registratie van incidenten. De afdeling bestaat uit vijf artikelen. Artikel 15.63 gaat over de risicoanalyse. Artikel 15.64 regelt het beheersplan. En artikel 15.65 ziet op het logboek en de registratie van incidenten. Afdeling 15.3 sluit af met twee artikelen die overgangsrecht bevatten.

De module geldt alleen voor badwaterbassins met desinfectie, zwemvijvers en overige badwaterbassins. Dus niet voor badwaterbassins voor eenmalig gebruik. Was dat wel het geval geweest, dan had de module wellicht deel uitgemaakt van de eerste afdeling. Ook hier zie je een voorbeeld van de manier waarop hoofdstuk 15 is opgezet.

In volgende blog-artikelen zal ik uitgebreid op de module terugkomen.

Eerste indruk nieuwe zwemwater-regelgeving

Eerste indrukken zijn altijd persoonlijk en dus betrekkelijk. Maar toch. Als ik kijk naar de structuur van hoofdstuk 15 Bal, dan oogt de nieuwe zwemwater-regelgeving logisch en toegankelijk. Dat is met de huidige zwemwater-regelgeving (Whvbz en Bhvbz) wel anders. In die zin is hoofdstuk 15 Bal een vooruitgang. Mijn eerste indruk is dus zeker positief.

Conclusie

In dit blog-artikel heb je gelezen hoe de nieuwe zwemwater-regelgeving van hoofdstuk 15 van het Bal is opgezet. Dat hoofdstuk gaat over de activiteit ‘het gelegenheid bieden tot zwemmen en baden’. Met enkele voorbeelden heb ik duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is enig gevoel te hebben bij de manier waarop de zwemwater-regelgeving is opgezet. De nieuwe zwemwater-regelgeving oogt logisch en toegankelijk.

Volgend blog-artikel

In een volgend blog-artikel zal ik uitgebreid ingaan op het toepassingsbereik van hoofdstuk 15 van het Bal. Daarbij gaat het om de vraag wanneer je met hoofdstuk 15 te maken hebt en wanneer niet.