Privacyverklaring 2018

Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning neemt jouw privacy uiterst serieus
Daarom gaat hij zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens

Identiteit en contactgegevens Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning

Handelsnaam : Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning
Rechtsvorm : eenmanszaak
Eigenaar : mr. L.J.M.M. Vosters
Vestigingsadres : Havenstraat 50-B, 6211 GJ Maastricht
Telefoonnummer : +31 (0)6 819 11 641
E-mail : luc@lucvosters.nl
Website : www.lucvosters.nl
KvK-nummer : 555 29 291

Wat doet Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning?

Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning is een juridisch adviesbureau. Mijn dienstverlening bestaat uit advisering en ondersteuning. Ik richt mij op ondernemers in (Zuid-) Limburg en houders van zwembaden en andere badinrichtingen. Hen help ik met hun juridische vragen, problemen en conflicten.

Ondernemers in (Zuid-) Limburg help ik op het gebied van het consumentenrecht. Houders van zwembaden en andere badinrichtingen help ik met zwemwater-regelgeving.

Mijn dienstverlening is gebaseerd op overeenkomsten van opdracht. Daarnaast kun je je via mijn website abonneren op mijn nieuwsbrief.

Mijn advisering en ondersteuning is maatwerk. Daarom is mijn dienstverlening niet geautomatiseerd.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Opdrachten

Als jij mij opdracht geeft voor juridisch advies, dan verwerk ik alleen jouw volgende gegevens:

 • naam (waaronder bedrijfsnaam)
 • adres (waaronder vestigingsadres)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt in een (elektronisch) verwerkingsregister.

Nieuwsbrief

Voor de opstelling en verzending van mijn nieuwsbrief maak ik gebruik van Mailchimp. Wil jij je abonneren op mijn nieuwsbrief, dan verzamelt Mailchimp alleen jouw naam en je e-mailadres. Deze gegevens worden door mij niet afzonderlijk opgeslagen en om die reden niet verwerkt in een verwerkingsregister; ze blijven enkel bekend onder Mailchimp, slechts met als doel om periodiek vanuit Mailchimp mijn nieuwsbrief naar jou te verzenden.

Dit betekent ook dat ik nooit zelf jouw e-mailadres aan het mailbestand van Mailchimp zal toevoegen. Jij zult dus nooit worden verrast door mijn nieuwsbrief zolang jij je daarvoor niet hebt aangemeld. Wil jij mijn nieuwsbrief ontvangen, dan zul jij je daar zelf voor moeten inschrijven. Het initiatief ligt geheel bij jou.

Uiteraard kun jij je altijd via Mailchimp voor de nieuwsbrief afmelden.

Website

Contactformulier
Op mijn website vind je een contactformulier. Via dit formulier kun je aan mij vragen stellen of contact opnemen. Je moet daarvoor alleen je naam en e-mailadres invullen. Het veld ‘onderwerp’ is niet verplicht. Deze persoonsgegevens worden door mij verwerkt in een verwerkingsregister. Bij het contactformulier is een verwijzing opgenomen naar deze privacyverklaring.

IP-adressen en cookies
Aan mijn website www.lucvosters.nl is Google Analytics gekoppeld. Dat betekent dat ik Google Analytics-cookies verzamel. Het gaat om analytische cookies. Deze cookies zijn standaard privacy-vriendelijk ingesteld. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de ‘Handleiding privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens, versie 6 maart 2018.

Door deze standaardinstellingen:

 • heb ik een verwerkersovereenkomst met Google
 • is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, zodat Google niet het volledige IP-adres verwerkt (Anonimyze IP)
 • is ‘gegevens delen’ uitgezet
 • maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Door deze standaardinstellingen hebben analytische cookies nauwelijks gevolgen voor de privacy. De (geanonimiseerde) IP-adressen en de (analytische) cookies uit Google Analytics worden door mij niet afzonderlijk opgeslagen en om die reden niet verwerkt in een verwerkingsregister. Gekoppelde databases zijn in mijn bedrijf niet aan de orde.

De grondslagen voor verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (opdrachten).

De verwerking van persoonsgegevens bij mijn nieuwsbrief steunt op toestemming.

De verwerking van analytische cookies is mogelijk op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van mijn gerechtvaardigd belang.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens bij opdrachten worden verwerkt in een verwerkingsregister. Hierdoor kan ik met jou als opdrachtgever adviezen toesturen en contact onderhouden, alles ter uitvoering van de opdracht.

De persoonsgegevens uit het contactformulier van mijn website worden door mij verwerkt in een verwerkingsregister met als doel om contact met jou te kunnen onderhouden.

Doel van de analytische cookies van Google Analytics is om bezoekersstatistieken bij te houden en om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens bij opdrachten worden bewaard gedurende één maand na afronding van de opdracht. Doel hiervan is om contact te kunnen onderhouden met jou als opdrachtgever voor eventuele nazorg. Na afloop van die ene maand verwijder ik je persoonsgegevens.

De persoonsgegevens uit het contactformulier van mijn website worden bewaard totdat jouw vraag tot volle tevredenheid is beantwoord of zolang als nodig is om het gewenste contact te onderhouden. Als jouw vraag tot volle tevredenheid is beantwoord of als contact niet meer gewenst is, verwijder ik je persoonsgegevens. Uiteraard krijg je bevestiging van de verwijdering.

Geheimhouding en doorgifte aan derden

De (persoons-)gegevens van jou als opdrachtgever worden te allen tijde door mij vertrouwelijk behandeld. Ook zijn wij als contractpartijen bij de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht tot elkaar verplicht tot geheimhouding. De verplichting tot geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht. De verplichting tot geheimhouding is opgenomen in de Algemene voorwaarden van Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning (artikel 12).

De verplichting tot geheimhouding verhindert niet dat ik onder omstandigheden derden kan inschakelen voor collegiaal overleg. Ook dit maakt onderdeel uit van artikel 12 van mijn algemene voorwaarden. Je kunt hierbij denken aan het geval waarin ik advies moet inwinnen van bijvoorbeeld een technisch deskundige. Verder kun je denken aan het geval waarin ik de mening wil horen van een collega-jurist. In alle gevallen is het collegiaal overleg vertrouwelijk en zal ik jouw persoonsgegevens geanonimiseerd gebruiken. Mocht in een voorkomend geval in het collegiaal overleg behoefte bestaan om de anonimisering op te heffen, dan zal ik daartoe altijd vooraf jouw toestemming vragen.

Dit betekent ook dat ik jouw persoonsgegevens nimmer zal doorgegeven aan derden. Natuurlijk heb jij het recht om daar zelf om te vragen. Dit zie je verwoord hierna onder het kopje ‘Jouw rechten’, onder het vierde bolletje.

Jouw rechten

Jij hebt het recht:

 • jouw persoonsgegevens in te zien en/of te verkrijgen
 • jouw persoonsgegevens te (laten) wijzigen of aan te vullen
 • jouw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik ervan laten beperken
 • jouw persoonsgegevens door mij aan een ander over te dragen
 • het gebruik van jouw persoonsgegevens te laten beperken
 • een gegeven toestemming in te trekken
 • een klacht in te dienen

Klachten

Als jij klachten hebt over de manier waarop ik met jouw privacy omga, dan hoop ik van harte dat we samen in goed overleg jouw klacht kunnen oplossen.

Mocht je niettemin toch bij je klacht blijven, dan kun je de klacht voorleggen aan:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens verwijs ik je naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ingangsdatum privacyverklaring en wijziging

Deze privacyverklaring is ingegaan per 25 mei 2018. Luc Vosters Juridisch advies en ondersteuning behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, dan zal ik jou daarvan op de hoogte stellen.