In dit vijfde en laatste blog-artikel over algemene voorwaarden lees je een aantal praktische tips die je als ondernemer en als dienstverrichter kunt gebruiken. De tips vormen een samenvatting van de vier blog-artikelen die ik eerder over dit onderwerp heb geschreven. Voor verdere achtergronden bij de tips verwijs ik daarom naar die vier artikelen.

 

Tips uit het eerste blog-artikel over de uitgangspunten

 

Toon initiatief en informeer je wederpartij

Dit uitgangspunt is wettelijk vastgelegd in artikel 6:233, onder b, BW. Volgens die bepaling moet de gebruiker aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst

 

Overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen

Dat bereik je als je tegen je klant zegt: “Klant, ik ga met jou deze overeenkomst aan, maar wel onder het beding dat mijn algemene voorwaarden van toepassing zijn.”

Overeenkomsten die wel langs elektronische weg tot stand komen

Maar wat als jij jouw dienst of je product via internet aanbiedt? Dan werkt die mededeling natuurlijk niet. Stel bijvoorbeeld, dat jij een boek hebt geschreven en je biedt dat boek te koop aan op je website. Dan kun je niet zeggen: “Klant, ik ga met jou een koopovereenkomst aan en op die koopovereenkomst zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing.” Hetzelfde geldt als mensen zich op jouw website kunnen inschrijven voor een workshop, om maar iets te noemen.

Om ervoor te zorgen dat je algemene voorwaarden toch onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst, kun je het volgende doen. Mensen kunnen jouw boek via je website kopen door het versturen van een of ander formulier. Als je nu eens bij dat formulier een hokje plaatst en bij dat hokje een tekst als “Ik heb de algemene voorwaarden van

[jouw bedrijfsnaam] gelezen en ga daarmee akkoord” (of iets dergelijks). Vervolgens zorg je ervoor dat het inschrijfformulier alleen kan worden verzonden als de koper dat hokje heeft aangevinkt.

Natuurlijk moet je er wel nog voor zorgen dat de koper kennis kan nemen van jouw algemene voorwaarden. Dat kun je doen door bijvoorbeeld bij het hokje een link te plaatsen met een tekst als “Lees hier mijn algemene voorwaarden” (of iets dergelijks).

Uiteraard kun je dit ook doen in het voorbeeld van de workshop.

Informeer zo vroeg mogelijk

Je zult de wederpartij zo vroeg mogelijk moeten informeren, uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst. Als de overeenkomst eenmaal tot stand is gekomen, kun je je niet beroepen op de algemene voorwaarden.

 

Tips uit het tweede blog-artikel over de terhandstelling

 

Stel je algemene voorwaarden ter hand

Bij overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen, moet je de wederpartij informeren door je algemene voorwaarden ter hand te stellen.

Gezien de bewijslast adviseer ik je schriftelijk te bevestigen dat je toen op die datum je algemene voorwaarden ter hand hebt gesteld.

Vraag je serieus af of terhandstelling écht redelijkerwijs niet mogelijk is

Alleen als terhandstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, mag je gebruik maken van een alternatieve vorm van informeren. Hierin heb je geen keuzemogelijkheid. In principe moet je ter hand stellen. Vraag je daarom altijd serieus af of terhandstelling écht redelijkerwijs niet mogelijk is. In mijn blog-artikel over de terhandstelling heb ik daar een aantal voorbeelden van genoemd.

Zend algemene voorwaarden onverwijld toe

Als wederpartij verzoekt om toezending van je algemene voorwaarden, doe dat dan onverwijld, dat wil zeggen: zonder enige vertraging. Wacht je met toe te zenden, dan zijn je algemene voorwaarden vernietigbaar.

Breng geen kosten in rekening.

De wet staat niet toe dat je kosten in rekening brengt voor het toezenden van algemene voorwaarden.

Zend eventueel een uittreksel of een samenvatting

Soms kan toezending van je algemene voorwaarden bezwaarlijk zijn, bijvoorbeeld als het gaat om complete boekwerken. In dat soort gevallen kan toezending in redelijkheid niet van jou worden gevergd. Maar wellicht kun je wel een uittreksel of een samenvatting toezenden.

Leg je acties vast en communiceer dit met je wederpartij

De bewijslast ligt bij de gebruiker. Jij zult moeten bewijzen dat je jouw wederpartij een redelijke mogelijkheid hebt geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. In mijn tweede blog-artikel heb ik een aantal punten genoemd die de gebruiker moet bewijzen. Dat kun je doen door jouw acties schriftelijk aan de wederpartij te bevestigen. Mijn advies is daarom: leg de acties die je hebt genomen, vast en communiceer dit schriftelijk met de wederpartij. Dat geldt ook als jouw wederpartij desgevraagd te kennen geeft aan toezending van algemene voorwaarden geen behoefte te hebben.

 

Tips uit het derde blog-artikel over de elektronische terbeschikkingstelling

 

Stel je algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking

Bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen, moet je de wederpartij informeren door je algemene voorwaarden ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Let op de wettelijke voorwaarde bij elektronische terbeschikkingstelling

Let dan wel op de voorwaarde die de wet daarbij stelt. Die voorwaarde is dat het ter beschikking stellen op een zodanige wijze gebeurt dat de algemene voorwaarden door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en voor de wederpartij toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Je kunt aan deze voorwaarde voldoen door:

  • in een e-mail een bijlage op te nemen met de integrale tekst van de algemene voorwaarden
  • in een e-mail een internetlink op te nemen, waarmee de wederpartij met één klik de tekst van de algemene voorwaarden kan downloaden en opslaan

Realiseer je dat elektronische terbeschikkingstelling eigenlijk altijd mogelijk is

Alleen als elektronische terbeschikkingstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, mag je gebruik maken van een alternatieve vorm van informeren. Hierin heb je echter geen keuzemogelijkheid. In principe moet je de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking stellen. Realiseer je dat dit eigenlijk altijd mogelijk is. Aan de alternatieve vorm van informeren zul je daarom niet snel toekomen.

De enkele mededeling “Zie mijn website” is onvoldoende

Je moet je algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking stellen. De enkele mededeling “Zie mijn website” is onvoldoende.

Alleen als terbeschikkingstelling langs elektronische weg redelijkerwijs niet mogelijk is, mag (moet) je zeggen: “Zie mijn website.” Maar je mag er niet mee volstaan! Allereerst zul je uitdrukkelijk het adres van je website moeten noemen waar de wederpartij je algemene voorwaarden kan vinden. Ook zul je bekend moeten maken dat je de algemene voorwaarden op verzoek onverwijld zult toezenden, hetzij langs elektronische weg of op andere wijze.

Ook hier geldt: onverwijld staat gelijk aan zonder enige vertraging. Eventuele kosten van toezending blijven voor jouw rekening.

Archiveer al je e-mail verkeer met je wederpartij

De bewijslast ligt bij jou als gebruiker. Jij zult moeten bewijzen dat je de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking hebt gesteld op een zodanige wijze dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en voor de wederpartij toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Archiveer daarom al je e-mail verkeer met je wederpartij.

Zorg voor uitdrukkelijke instemming van wederpartij

Ook bij overeenkomsten die niet langs elektronische weg tot stand komen, kun je de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking stellen. Maar dan heb je wel de uitdrukkelijke instemming nodig van de wederpartij. Niet iedereen heeft immers internet.

 

Tips uit het vierde blog-artikel over de dienstverrichter

 

Verschillende informatieplichten

Informatieplicht gebruiker algemene voorwaarden

Ben jij gebruiker van algemene voorwaarden? Dan heb jij een informatieplicht op grond van artikel 6:233 onder b BW. Zie daarover mijn eerste blog-artikel over de uitgangspunten bij algemene voorwaarden. Je voldoet aan deze informatieplicht via artikel 6:234. Zie daarover mijn tweede blog-artikel over de terhandstelling en mijn derde blog-artikel over de elektronische terbeschikkingstelling.

Informatieplicht gebruiker algemene voorwaarden, tevens dienstverrichter

Ben jij niet alleen gebruiker van algemene voorwaarden, maar ook dienstverrichter? Dan heb jij ook een informatieplicht op grond van artikel 6:230b. Die informatieplicht ziet op een groot aantal gegevens, waaronder algemene voorwaarden. Zie daarover mijn vierde blog-artikel over de informatieplicht van dienstverrichters bij algemene voorwaarden. Je voldoet aan deze informatieplicht via artikel 6:230c.

Dienstverrichters hebben keuzemogelijkheden

Ben jij dienstverrichter? Dan kun je aan je informatieplicht van artikel 6:233 onder b voldoen, niet alleen via artikel 6:234, maar ook via artikel 6:230c. Dat is de eerste keuzemogelijkheid.

De tweede keuzemogelijkheid ligt in artikel 6:230c. Dat artikel geeft jou vier verschillende mogelijkheden om jouw afnemers te informeren over je algemene voorwaarden. Je bent vrij om uit die vier mogelijkheden te kiezen.

Soepeler regiem

In meerdere opzichten is artikel 6:230c soepeler dan de manieren van informeren van artikel 6:234. Voor dienstverrichters is het daarom aantrekkelijker om over de algemene voorwaarden te informeren via artikel 6:230c dan via 6:234. Dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.

Combinatie van manieren van informeren

Als dienstverrichter kun je ook kiezen voor een combinatie van manieren van informeren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de mededeling “Zie mijn website www…..nl” en tegelijkertijd ook de algemene voorwaarden als bijlage (al dan niet langs elektronische weg) meezenden bij de offerte, de aanbieding of de opdrachtbevestiging. Als jij en je afnemer (lees: wederpartij) later fysiek in elkaars nabijheid aanwezig zijn, kun je jouw algemene voorwaarden ook nog eens verstrekken (lees: ter hand stellen).

Gezien de bewijslast zou je per e-mail nog kunnen bevestigen dat je toen op die datum de algemene voorwaarden hebt verstrekt.

Advies voor verkopers, verhuurders, aannemers

Onzeker is of ook verkopers, verhuurders of aannemers gebruik kunnen maken van artikel 6:230c. Dat artikel lijkt namelijk alleen te zijn bedoeld voor dienstverrichters. Gebruik jij algemene voorwaarden, maar ben jij geen dienstverrichter maar wel bijvoorbeeld verkoper, verhuurder of aannemer? Ga dan aan de veilige kant zitten en informeer je wederpartij over je algemene voorwaarden via artikel 6:234.

 

Vragen?

Heb je vragen? Zijn er dingen onduidelijk? Neem dan gerust contact op. Ik leg het graag nog eens aan je uit.