Heb jij ook wel eens te maken met klanten die je factuur niet op tijd betalen? Over dit fenomeen is al veel gepubliceerd. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar websites als www.ikgastarten.nl en www.mkbservicedesk.nl. Met een eenvoudige zoekterm als ‘cashflow’ kan een schat aan informatie worden gevonden. Van artikelen over ontevredenheid binnen het MKB over het betaalgedrag van klanten en over het belang van cashflow, tot vele tips om wanbetalers aan te pakken. Die tips zijn belangrijk. Want tijdige betaling van facturen bepaalt in belangrijke mate de financiële situatie van je bedrijf.

Welke tips worden zoal gegeven? Ik noem er een paar:

 • wacht niet met het versturen van je facturen, maar factureer zo snel mogelijk
 • hanteer een uiterste betaaltermijn in plaats van ‘betaal binnen 14 dagen’
 • controleer de kredietwaardigheid van je klanten
 • inventariseer het klantenrisico
 • hanteer een vaste betaaltermijn
 • stuur gelijk na de vervaldatum van je factuur een betalingsherinnering
 • doe hetzelfde gelijk na de vervaldatum van de eerste betalingsherinnering
 • neem telefonisch contact op
 • schakel een incassobureau in
 • span een rechtszaak aan

Wat opvalt is, dat nergens – althans voor zover mij bekend – gewezen wordt op de mogelijkheid om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Over deze instrumenten heb ik de afgelopen weken drie artikelen op mijn blog gepubliceerd. In deze artikelen heb ik de wettelijke rente en de incassokosten gepresenteerd als prikkels die wanbetalers moeten aansporen tot tijdige betaling van facturen.

De wettelijke rente en ook de incassokosten blijken anders te werken naarmate de schuldeisende ondernemer te maken heeft met een consument als contractpartij, of een ondernemer als contractpartij, dan wel de overheid als contractpartij.

In het eerste geval (overeenkomsten met een consument) heeft de schuldeisende ondernemer aanspraak op wettelijke rente en incassokosten zodra de consument in verzuim is. De regeling van verzuim is vrij ingewikkeld, niet alleen omdat de regeling nogal wat zoekwerk vraagt in het Burgerlijk Wetboek, maar ook omdat de wet aan verzuim de nodige voorwaarden en eisen stelt. Ik verwijs naar mijn artikel over betalingsachterstanden bij overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten.

In het tweede geval (overeenkomsten tussen ondernemers) en in het derde geval (overeenkomsten met de overheid) zijn de wettelijke rente en incassokosten wat anders – ik zou zeggen: wat eenvoudiger opgezet. Zo is geen verzuim vereist, maar treedt de aanspraak op wettelijke rente en incassokosten onder bepaalde voorwaarden automatisch in. Verder is de wettelijke rente hoger dan bij overeenkomsten met consumenten. Bovendien is de mogelijkheid om bijzondere afspraken te maken over betaaltermijnen beperkt. Ik verwijs naar mijn artikelen over betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten tussen ondernemers en over betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten met de overheid als schuldenaar.

Deze opzet brengt met zich dat de schuldeisende ondernemer bij overeenkomsten tussen ondernemers en bij overeenkomsten met de overheid sneller een beroep kan doen op wettelijke rente en incassokosten. Overigens vloeit dit voort uit Europese regelgeving. Doel van deze regelgeving is het bestrijden van betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten.

Zoals gezegd, worden vele tips gegeven die moeten leiden tot beperking van wanbetaling. Aan al die tips zou ik nog een tip willen toevoegen, namelijk deze:

 • wijs je klant erop (bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden) dat je bij niet tijdige betaling aanspraak zult maken op wettelijke rente en incassokosten

In het kielzog van deze tip geef ik haastig nog een tip:

 • ben consequent en breng wettelijke rente en incassokosten ook daadwerkelijk in rekening

Met je aanspraak op wettelijke rente en incassokosten sta je immers helemaal in je recht. Vanwege de financiële gevolgen zal je contractpartij zich wel twee maal bedenken om facturen niet op tijd te betalen. Bedenk daarbij dat wettelijke rente en incassokosten geen doel op zich zijn, maar middelen om wanbetalers te prikkelen en te bewegen facturen op tijd te betalen.