Wettelijke rente en incassokosten zijn goede mogelijkheden om overheden te bewegen tot tijdige betaling van facturen. Maar hoe werken wettelijke rente en incassokosten in de praktijk? In het artikel dat nu voor je ligt, geef ik een aantal praktische tips en voorbeelden hoe je de wettelijke rente en de incassokosten concreet kunt inzetten om overheden te prikkelen tot tijdige betaling.

Overheden betalen facturen niet altijd op tijd

De afgelopen weken heb ik veel aandacht besteed aan de wettelijke rente en de incassokosten, met name bij handelsovereenkomsten tussen ondernemers en overheden. Ik verwijs naar mijn artikelen over betalingsachterstanden bij handelsovereenkomsten met de overheid als schuldenaar van 12 mei 2015 en over ‘Automatische dwangsom voor niet betalende overheden’, een lumineus plan? van 20 juni 2015.

Wettelijke rente

 

Wettelijke grondslag

De aanspraak op wettelijke rente is geregeld in artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek (lees: artikel 119b van boek 6).

TIP 1

Verklaar in je factuur dat je bij niet tijdige betaling aanspraak zult maken op wettelijke rente en noem daarbij uitdrukkelijk artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek.

Ontvangstbevestiging factuur

Voor de berekening van de wettelijke rente gaat artikel 6:119b in eerste instantie uit van de datum van ontvangst van de factuur. Het artikel kent nog twee alternatieven die ik in deze bijdrage buiten beschouwing laat.

TIP 2

Vraag altijd aan de overheid om een bevestiging dat je factuur in goede orde is ontvangen.

TIP 3

Neem geen genoegen met een bevestiging in de trant van: “Wij hebben uw factuur in goede orde ontvangen. Punt”.

In de ontvangstbevestiging hoort de datum van ontvangst te staan. Dus: “Wij hebben uw factuur op 13 maart 2015 in goede orde ontvangen.” Let daar op.

Een ontvangstbevestiging met datum van ontvangst stelt jou namelijk in staat gemakkelijker de wettelijke rente te berekenen.

Hoogte wettelijke rente

De wettelijke rente wordt vastgesteld op basis van artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. Dat gebeurt in de regel om het half jaar.

TIP 4

De actuele rentestand kun je gemakkelijk nagaan op internet. Ik noem bijvoorbeeld de volgende drie websites:

Op dit moment bedraagt de wettelijke rente 8,05 procent.

Berekening wettelijke rente

 

TIP 5

Hoe bereken je de wettelijke rente? Dat kun je gemakkelijk doen met behulp van de laatste twee genoemde websites (http://www.wettelijke-rente.com enhttp://www.wettelijkerente.net/wettelijkerente1.aspx). Zelf kies ik altijd voor de laatste website, omdat die wat gebruiksvriendelijker is.

Ik geef je een voorbeeld. Stel, je factuurbedrag bedraagt € 5000. De factuurdatum is 12 maart 2015. De datum waarop de factuur door de overheid wordt ontvangen, is 13 maart 2015. Volgens de wet begint de wettelijke rente automatisch te lopen “vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen.” Een draak van een formulering, maar volgens mij is die 30ste dag 12 april. Stel dat de overheid je factuur uiteindelijk betaalt op 26 mei.

Ga nu bijvoorbeeld naar http://www.wettelijkerente.net/wettelijkerente1.aspx. Daar zie je in de rechter bovenhoek onder ‘Direct naar’ een aantal links staan. Klik op de link ‘Renteberekening uitvoeren’. Je komt dan in het gelijknamige scherm.

Het formulier dat je op dat scherm aantreft, vul je als volgt in:

 • in het veld ‘Hoofdsom’ vul je het factuurbedrag in, € 5000
 • in het veld ‘Berekenen vanaf’ vul je de datum van 12 april 2015 in
 • in het veld ‘Berekenen tot en met’ vul je de datum van 26 mei 2015 in. De dag waarop de overheid je factuur heeft betaald, mag je namelijk meetellen in de berekening van de wettelijke rente
 • het veld ‘Soort rente’ staat standaard ingevuld op ‘Wettelijke rente voor handelstransacties (samengesteld)’. Dit veld laat je ongewijzigd

Klik vervolgens op ‘Berekenen’, dan zie je dat over de hoofdsom van € 5000 de wettelijke rente
€ 49,62 bedraagt. De hoofdsom met rente bedraagt dus € 5.049,62

De berekening valt gemakkelijk te controleren. 8,05% over de hoofdsom van € 5000 is € 402,50. Dit bedrag gedeeld door 365 dagen leidt tot € 1,1027397. Het aantal dagen dat de factuur onbetaald is gebleven, is 45. € 1,1027397 maal 45 = € 49,62.

Contractuele rente

In plaats van de wettelijke rente (de rente op basis van artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek) kun je een hogere rente bedingen. Die hogere rente wordt de contractuele rente genoemd.

TIP 6

Beding bij de totstandkoming van de opdracht dat er een aantal procentpunten bovenop de wettelijke rente komt. Zo’n bepaling zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien: “De wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek wordt vermeerderd met tien procentpunten.”

TIP 7

Schrijf altijd het aantal procentpunten niet in cijfers (10), maar in letters (tien). Dat voorkomt misverstand.

Berekening contractuele rente

De contractuele rente kun je berekenen op dezelfde manier als de wettelijke rente. Laten we uitgaan van het voorbeeld van zojuist bij tip 5.

Ga weer naar http://www.wettelijkerente.net/wettelijkerente1.aspx en vul het formulier als volgt in:

 • in het veld ‘Hoofdsom’ vul je het factuurbedrag in, € 5000
 • in het veld ‘Berekenen vanaf’ vul je de datum van 12 april 2015 in
 • in het veld ‘Berekenen tot en met ‘ vul je de datum van 26 mei 2015 in
 • in het veld ‘Soort rente’ klik je op ‘Contractuele rente (samengesteld)’
 • in het veld ‘Eigen percentage’ vul je 18,05 in (de wettelijke rente van 8,05% vermeerderd met de bedongen 10 procentpunten)

Klik vervolgens op ‘Berekenen’, dan zie je dat over de hoofdsom van € 5000 de contractuele rente € 111,27 bedraagt. De hoofdsom met rente bedraagt dus € 5.111,27.

 

Incassokosten

 

Wettelijke grondslag

Je kunt niet alleen wettelijke (of contractuele) rente in rekening brengen, maar ook incassokosten. De wettelijke grondslag van de incassokosten is artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek. De wet spreekt van ‘redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte’.

TIP 8

Verklaar in je factuur dat je bij niet tijdige betaling niet alleen aanspraak zult maken op wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek, maar ook op incassokosten als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten wordt bepaald door het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dat besluit kent een vergoedingensysteem waarbij de hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de hoogte van het openstaande bedrag. Dat vergoedingensysteem ziet er als volgt uit:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum vergoeding van € 40
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Ingewikkeld? Achter het besluit is een tabel opgenomen van hoofdsommen en bijbehorende incassokosten.

TIP 9

Kijk voor de in rekening te brengen incassokosten in de tabel bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In het voorbeeld bij tip 5 bedroeg het factuurbedrag € 5000. Volgens de tabel bij het Besluit heb je aanspraak op € 625 als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Berekening incassokosten

Overigens kun je ook op de website http://www.wettelijkerente.net/wettelijkerente1.aspx de incassokosten berekenen. Daar zie je in de rechter bovenhoek weer die links staan onder ‘Direct naar’. Klik op de link ‘Nieuw: incassokosten berekenen’. Je komt dan in het gelijknamige scherm.

Het formulier dat je op dat scherm aantreft, vul je als volgt in:

 • in het veld ‘Factuurbedrag’ vul je in € 5000
 • ‘Schuldeiser is BTW-plichtig’ is standaard aangevinkt, dit laat je ongewijzigd
 • het veld ‘Vervaldatum van de factuur’ is optioneel, ook dit laat je ongewijzigd
 • in het veld ‘De debiteur is’ vink je ‘Bedrijf’ aan

Klik vervolgens op ‘Berekenen’ en dan zie je de totale incassokosten € 625 en de totale vordering € 5.625.

 

Hoofdsom + wettelijke rente + incassokosten

In het gegeven voorbeeld heb je aanspraak op:

 • de hoofdsom van € 5000
 • de wettelijke rente van € 49,62
 • de incassokosten van € 625,

is totaal € 5.674,62.

Een bedrag van € 674,62 en bij contractuele rente zelfs € 736,27. Mij dunkt dat dit toch aardige prikkels zijn om de overheid tot tijdige betaling aan te zetten.

 

Conclusie

Je hebt niet alleen recht op tijdige betaling, je staat ook volledig in je recht als jij tijdige betaling afdwingt. Wettelijke (of contractuele) rente en incassokosten zijn prima prikkels om overheden aan te zetten tot tijdige betaling van je facturen. De wet biedt jou deze mogelijkheden. Schroom daarom niet en maak er gebruik van.

In dit artikel heb ik een aantal tips gegeven hoe je de rente en de incassokosten in de praktijk kunt inzetten. Toch te moeilijk? Neem dan gerust contact op, ik help je graag.